Apple เปิดตัวโฆษณา iPad Air 2 ชุดใหม่ “Change is in the Air”

ipad-air-2-ads-change

แอปเปิลเปิดตัวโฆษณา iPad Air 2 ชุดใหม่ออกมาแล้ว ในชื่อชุดว่า “Change is in the Air” ซึ่งเน้นโชว์การใช้งาน iPad ในหลากหลายแง่มุม จากบุคคลหลากหลายอาชีพ ตั้งแต่ศิลปิน, อาจารย์, ตากล้อง, นักขี่มอร์เตอร์ไซค์ผาดโผน

นอกจากโฆษณาแล้ว แอปเปิลยังเปิดหน้าเว็บ “Change” ซึ่งโชว์แอพที่ใช้งานและเรื่องราวน่าสนใจต่างๆ ของผู้ที่ใช้ iPad ในงานที่หลากหลาย

ipad-air-2-ads-change-2

การมาของแคมเปญ Change นี้ มาแทนที่แคมเปญ “Your Verse” เดิมที่เปิดตัวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งเน้นการใช้งานเจาะลึกทีละอาชีพ แต่กับแคมเปญ Change นี้จะเน้นที่ตัวแอพมากกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ