Apple เข้าเป็นสมาชิกบอร์ด FIDO Alliance ร่วมผลักดันมาตรฐานยืนยันตัวตนทดแทนรหัสผ่าน

Apple เข้าเป็นสมาชิกของ FIDO Alliance องค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างและผลักดันการใช้มาตรฐานระบบยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยกว่ารหัสผ่านปัจจุบัน FIDO Alliance มีสมาชิกเป็นบริษัทเทคโนโลยีจำนวนมาก โดยมีสมาชิกเป็นบริษัทเทคโนโลยีชื่อดัง ตั้งแต่ Google, Microsoft, Amazon, Samsung, PayPal, Facebook, Lenovo ไปจนถึงบริษัทด้านการเงินอีกจำนวนมากรหัสผ่านถือเป็นระบบยืนยันตัวตนยุคแรก ๆ ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกันหลายคน ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้การตั้งรหัสผ่านให้คาดเดาได้ยากเป็นสิ่งที่ยุ่งยากกับผู้ใช้งาน แต่ก็ยังไม่มีการสร้างมาตรฐานที่ดีพอที่จะนำมาใช้เสริมหรือทดแทนรหัสผ่านในระยะยาว ซึ่งเป้าหมายของ FIDO คือต้องการทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นมาตรฐานที่ผู้ผลิตใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ส่วนฝั่งผู้ใช้ก็ต้องใช้งานได้ง่ายด้วยFIDO มีผลงานหลักคือการออกมาตรฐาน U2F (อ่านรายละเอียดจาก Blognone) ซึ่งตอนนี้มาตรฐานต่าง ๆ ของ FIDO ยังต้องการผู้สนับสนุนอีกมาก การได้ Apple ซึ่งเป็นอีกบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่มาเป็นสมาชิกบอร์ดก็เป็นสัญญาณที่ดีที่จะมีผู้สนับสนุนมาตรฐานของ FIDO เพิ่มอีกรายที่มา – 9to5Mac, FIDO Allianceзайм на карту rusbankinfo.ru