StockRadars ร่วมกับ Computerlog เปิดตัว Chatbot ตอบทุกปัญหาบน Facebook Page

stockradars 3

ภายใต้กระแสการนาปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence มาใช้นอกห้อง lab มากขึ้น ตั้งแต่ Google AlphaGo จน มาถึง Facebook Chatbot ที่กาลังเป็นกระแสร้อนแรงในวงการธุรกิจ และถูกพูดถึงเป็นอย่างมากตั้งแต่งาน Facebook F8 เมื่อต้นปี ภายใต้หัวข้อ Digital Transformation หลายๆ แบรนด์กาลังจับตาและเริ่มต้นพัฒนา Chatbot เพื่อตอบโจทย์การ ใช้งานของบริษัท

ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้คนเริ่มเปลี่ยนไปจากการติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ มาเป็นผ่านโซเชียลมีเดีย แต่เมื่อปริมาณผู้ใช้งานที่ขยายตัวขึ้นเป็นอย่างมาก หลายๆ ครั้งจะเจอคาถามที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน และสามารถให้เครื่องมือ ช่วยในการรองรับได้

โดย Chatbot ได้เข้ามาเป็นตัวช่วยในการติดต่อกับลูกค้า เปรียบเสมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่จะให้ คาปรึกษากับลูกค้า ทั้งแนะนาสินค้าและบริการ หรือสามารถรับฟังการความคิดเห็น และที่สาคัญที่สุดคือการที่จะลดเวลา การรอเจ้าหน้าที่ในตอบรับ อีกทั้งยังลดปริมาณการรอสายเพื่อคุยโดยตรงกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าอีกด้วย

stockradar

ล่าสุด StockRadars ผู้นาด้านแอปฯ วิเคราะห์หุ้นของไทยเปิดตัว Chatbot บน Facebook Fanpage เพื่อให้นักลงทุนรุ่น ใหมส่ ามารถสอบถามสินค้าและบริการของบริษัท “เนื่องจากในปัจจุบัน StockRadars มีผู้ใช้งานเข้ามาติดต่อสอบถามเป็น จานวนมาก ทาให้หลายครั้งเกิดความล่าช้าในการให้บริการ

ทางเรา จึงได้มีการประยุกต์นา Chatbot เข้ามาใช้งาน โดยใน เบื้องต้นจะให้บริการในส่วนของการช่วยเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บล.พันธมิตร อย่างบล. โกลเบล็กซ์ การให้บริการ ข้อมูลเบื้องต้นกับลูกค้า การให้บริการลูกค้าหลังการขาย ทั้งนี้ทาง StockRadars ได้ร่วมมือกับ บริษัท Computerlogy ได้ ร่วมพฒั นาเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อนาระบบ Chatbot เข้ามาการให้บริการอื่นๆได้ในอนาคต” ธีระชาติ ก่อตระกูล CEO StockRadars กล่าว

stockradar 2

สำหรับโอกาสในการพัฒนาในอนาคตทาง StockRadars มองว่าจะมีการพัฒนาระบบ ChatBot ในด้านการให้ความรู้ เกี่ยวกับการลงทุนเบื้องต้น รวมถึงการให้บริการต่างๆจากรูปแบบ Offline สู่ Online ที่สาคัญคือการนาข้อมูลคาถาม ต่างๆจากลูกค้ามาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งจะทาให้การบริการตรงกับความต้องการของ ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยลูกค้าสามารถทดลองใช้งาน StockRadars Chatbot ได้ที่ Facebook Fanpage ของ StockRadars ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นับเป็นนวัตกรรมอีกขั้นสาหรับองค์กรไทยที่นาเครื่องมือมา

ประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในช่วงที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และที่สาคัญคือการเริ่มเข้ามาของ Chatbot เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทดแทนมนุษย์ในบางส่วนอีกด้วย

stockradars 2

เกี่ยวกับ StockRadars

StockRadars คือบริการให้ข้อมูลวิเคราห์สาหรับการลงทุนในตลาดหุ้น พร้อมระบบการซื้อขาย หลักทรัพย์ โดยถือเป็นฟินเทคสตาร์ทอัพของไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดซอฟต์แวร์ด้านการเงินระดับนานาชาติ มี โดยในปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดกว่า 400,000 ครั้ง ด้วยพันธกิจหลักที่จะทาให้เรื่องหุ้นเป็นเรื่องง่ายสาหรับทุกคน

เกี่ยวกับ Computerlogy

Computerlogy บริษัทคอมพิวเตอร์โลจี ผู้ให้บริการซอฟแวร์วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบโซเชียลมีเดียต่างๆ บน เทคโนโลยี Big data เป็นหนึ่งใน Facebook Marketing Partner มีความเชี่ยวชาญในหมวด Community Management

ที่มา –