ไอซีทีเตรียมเปิดตัวสติ๊กเกอร์ LINE “ค่านิยม 12 ประการ” ตามนโยบายคสช.

ict-gov-to-launch-line-sticker-12-values-ncpo

กระทรวงไอซีที เตรียมคืนความสุขให้ประชาชน โดยเตรียมปล่อยสติกเกอร์ LINE “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” พร้อมให้โหลดฟรีในวันที่ 30 ธันวาคมนี้

โดยการเปิดตัวสติกเกอร์ LINE “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้โหลดฟรีนั้น เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนคนไทย

ซึ่งโฆษกกระทรวงไอซีที เผยว่า การจัดทำสติกเกอร์ LINE ในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักค่านิยมหลักของคนไทย และได้ส่งต่อให้กันและกันในปี 2558 หลังพบว่าคนไทยที่นิยมส่งสติกเกอร์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์มากที่สุดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

สำหรับ “ค่านิยม 12 ประการ” นั้นประกอบไปด้วย

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ที่มา – เดลินิวส์, มติชน

ict-gov-to-launch-line-sticker-12-values-ncpo-2