Tag: universal clipboard

Tips: Universal Clipboard กด Copy บน Mac กด Paste บน iPhone

วันที่: 10/03/2019 โดย: nutmos

แต่เดิม เวลาผู้ใช้หาข้อมูลอะไรบางอย่างเจอบน iPhone แล้วจะเอาไปใช้งานต่อบน Mac ก็จะต้อง Copy แล้ววางลงบน Notes จากนั้นก็ใช้ Mac แล้วเปิด Notes นั้นขึ้นมา ซึ่งอาจจะไม่สะดวกนักเพราะบางครั้งเราอาจจะต้องการ Copy แล้ววางเลย