earth

แคมเปญ Apps for Earth ของ Apple รวบรวมเงินสนับสนุนให้ WWF ได้กว่า 8 ล้านดอลลาร์

ก่อนหน้านี้ Apple ได้จัดแคมเปญ Apps for Earth ในวัน Earth Day นำเงินสนับสนุน World Widelife Fund (WWF) ซึ่งตอนนี้ Apple ได้ประกาศว่าเงินที่ได้จากแคมเปญนี้สูงถึง 8 ล้านดอลลาร์