ชมภาพเคลื่อนไหวสติ๊กเกอร์ LINE “ค่านิยม 12 ประการ” ครบชุด

animation-gif-twelve-core-values-for-thais-by-ict

เปิดตัวให้เห็นภาพกันมาแล้วสำหรับสติ๊กเกอร์ LINE “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” โดยกระทรวงไอซีที ตามนโยบายของคสช. ซึ่งหลายคนก็บ่นว่าไม่สวย บางคนก็บอกว่าน่ารักดี แต่จริงๆ แล้วสติ๊กเกอร์ชุดนี้เป็นเวอร์ชันภาพเคลื่อนไหวด้วย !!

ซึ่งทางเว็บของสวทน. ก็ได้เผยภาพเคลื่อนไหวของสติ๊กเกอร์ชุดนี้พร้อมคำอธิบายออกมาแล้ว เชิญชมสติ๊กเกอร์มูลค่า 7 ล้านบาทกันได้

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทด

๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

๖. มีศิลธรรม รักษาความสัตย์

๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย

๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ

๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ

๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

นอกจากนี้ยังมีสติ๊กเกอร์สำหรับโอกาสพิเศษอื่นๆ

สวัสดี ปีใหม่

รับทราบ

อรุณสวัสดิ์

ราตรีสวัสดิ์

สำหรับความเป็นมาของสติ๊กเกอร์ชุดนี้มีดังนี้

“ค่านิยมสิบสองประการ” เป็นค่านิยมที่นายกรัฐมนตรี พล อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบให้กับคนไทย โดยเป็นการนำค่านิยมที่ดีที่คนไทยล้วนชื่นชมมาช้านาน รวมทั้งพระราชดำริสอนใจที่สำคัญ มารวบรวมและเรียบเรียงให้จำง่าย เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นกิจวัตร เป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในสังคมไทย ทีมงานของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายสังคม จึงได้มีโครงการจัดทำสติกเกอร์ “ค่านิยมสิบสองประการ” โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) และกระทรวงวัฒนธรรม มีการออกแบบและจัดทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหวที่สื่อความหมาย โดยทีมงานที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มานานแล้วในด้านการสื่อสารกับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ของขวัญชุดนี้ยังรวมภาพอื่นๆ ที่เป็นเรื่องการทักทาย และการให้ของขวัญ เป็นต้น ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นของขวัญให้กับคนไทยในวาระแห่งความสุข ขึ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้

ที่มา – สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)